RTV AHIRETI
FeaturedKosovëLajmeLajmet

23 vendimet që mori sot Qeveria e Kosovës

23-vendimet-qe-mori-sot-qeveria-e-kosoves

Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e 86 me radhë, në të cilën u morën 23 vendime.

Në këtë mbledhje të sotme është miratuar Projektligji për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, i cili rregullon ofrimin e edukimit cilësor, gjithëpërfshirës në të gjitha format e edukimit në fëmijëri të hershme, deri në moshën 6 vjeçare. Projektligji përcakton edhe normat për organizim, funksionim, mbikëqyrje, rolin, përgjegjësitë institucionale dhe profesionale të gjithë akterëve për edukimin në fëmijërinë e hershme.

Njoftimi i plotë në lidhje me mbledhjen e Qeverisë së Kosovës:

U miratua edhe Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për financim të Politikave Zhvillimore për Financa Publike dhe rritje të qëndrueshme, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Marrëveshja siguron një kredi financiare në vlerë prej 50.6 milionë eurove.

Me qëllim të themelimit, organizimit dhe caktimit të kompetencave të Agjencisë Antidoping, u miratua Projektligji për Antidopingun. Ky ligj përcakton rregullat themelore dhe mekanizmat që luftojnë përdorimin e substancave dhe metodave të dopingut në sport për të mbrojtur shëndetin e sportistëve, për të garantuar drejtësi dhe shanse të barabarta në garat sportive dhe për të ruajtur integritetin e sportit, në përputhje me standardet dhe praktikat ndërkombëtare.

Qeveria e Republikës së Kosovës, në pajtim me Përfundimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.08-P-053 ka dhënë mendimin për nismën Legjislative për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Noterinë. Qeveria vlerëson nismën legjislative se është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe me Ligjin për nismat legjislative. Gjithashtu vlerësohet se propozimi për plotësim dhe ndryshim të Ligjit për Noterinë me qëllim për t’i dhënë të drejtën ministrit të Ministrisë së Drejtësisë, që përmes vendimit të autorizojë noterët e licencuar për kryerje të shërbimeve noteriale në territorin e një komune tjetër, ku për shkak të rrethanave nuk ka noter të licencuar dhe ky shërbim do të ishte në dobi të qytetarëve në këto komuna.

Në mbledhjen e sotme Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë e Sigurisë së Kosovës për vitet 2022-2027. Strategjia paraqet objektiva të ndërlidhura me interesa shtetërore, siç janë mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial, ruajtja e rendit kushtetues dhe sigurisë publike, siguria njerëzore dhe zhvillimi shoqëror, si dhe integrimi në struktura euroatlantike dhe mekanizmat tjera ndërkombëtare. Pas miratimit të Strategjisë edhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Sekretariati i Këshillit të Sigurisë do të ngarkohet me zhvillimin e planit të veprimit dhe sistemit të monitorimit dhe vlerësimit për zbatimin e saj.

Është miratuar edhe Platforma Vjetore e Politikës së Inteligjencës dhe Sigurisë. Qëllim parësor është avancimi i inteligjencës paralajmëruese dhe parandaluese për të shmangur kërcënimet ndaj sigurisë nacionale.

Me propozimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme është miratuar Udhëzimi Administrativ për masat për mbrojtjen e fëmijës kundër faqeve të internetit me përmbajtje pornografike dhe të atyre që dëmtojnë shëndetin dhe jetën e fëmijës.

Në mbledhjen e 86-të është ndryshuar dhe plotësuar Vendimi i Qeverisë Nr. 02/ 78, i datës 16 maj 2022, “Për zbatimin nga Republika e Kosovës të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për vendosje të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bjellorusisë, në raport me situatën në Ukrainë”. Ndryshimet dhe plotësimet e vendimit bëhen me qëllim të ruajtjes së sigurisë kombëtare, rajonale dhe globale, mbrojtjes së interesave shtetërore dhe pjesëmarrjes aktive të Republikës së Kosovës në aleancat ndërkombëtare.

Ka marrë miratimin e Qeverisë Bordi Drejtues i Fondit për Sigurime Shëndetësore (FSSH), në këtë përbërje:

1. Znj. Dafina Gexha – Bunjaku, Ministria e Shëndetësisë;

2. Z. Ahmet Ismaili, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;

3. Z. Klit Shala, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;

4. Z. Kastriot Meqa, Përfaqësues i Odës së profesionistëve shëndetësorë;

5. Znj. Agreta Gashi, Përfaqësuese e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës;

6. Z. Fahri Shabani, Përfaqësues i Asociacionit të Komunave të Kosovës;

7. Z. Muhamedali Kodra, Përfaqësues i Shoqatës së Pacientëve;

Është miratuar vendimi i cili obligon bizneset për shërbimin e klientëve me ujë nga rubineti, dhe monitorimin e cilësisë së ujit të destinuar për konsum njerëzor në rastet kur objektet e gastronomisë furnizohen nga ujësjellësi publik. Në situatën kur objekti i gastronomisë furnizohet nga uji i puseve, rezervuarve apo rrjetit i cili nuk menaxhohet prej kompanive publike të ujit, pronari obligohet të bëjë monitorimin e cilësisë së ujit në përputhje me Udhëzimin Administrativ për cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Në këto situata, pronari duhet të pajiset edhe me certifikatë të cilësisë së ujit nga Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike dhe të njëjtën duhet ta ekspozojë në lokal.

Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 18/73 të datës 30 prill 2022. Sipas ndryshimit dhe plotësimit të këtij vendimi, Vendimi Nr. 11/55 për Komunën e Hanit të Elezit i mbledhjes së 55 të datës 06.07.2018, mbetet në fuqi me arsyetimin se këto prona janë dhënë në shfrytëzim për implementimin e planeve rregulluese dhe urbane në Komunën e Hanit të Elezit. Pronat e cekura nuk kanë qenë asnjëherë në menaxhim të Agjencionit Kosovar të Privatizimit por si prona të ish-RSFJ-s kanë kaluar në prona të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Raportin e Performancës për Ndërmarrjet Publike Qendrore për vitin 2020 i cili do t’i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Raporti evidenton fushat potenciale të tronditjes financiare me të cilën po përballen nëntëmbëdhjetë (19) Ndërmarrje Publike Qendrore në Kosovë. Përmes këtij evidentimi synohet që aksionari të mund të marrë masat korrigjuese adekuate për të zbutur këto rreziqe.

Po ashtu, është diskutuar dhe miratuar Raporti i Konsoliduar Vjetor për Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike në Subjektet e Sektorit Publik për vitin 2021.

Qeveria ka miratuar vendimet për të kërkuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës dhënien e autorizimit për Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve që të nënshkruajë Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin “Fiscalis” për periudhën 2021-2027 dhe Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin “Customs” për periudhën 2021-2027.

Gjashtë (6) nisma për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare për ripranimin e personave që qëndrojnë pa autorizim janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Janë nismat për lidhjen e marrëveshjeve me Republikën e Irlandës, Republikën Islamike të Pakistanit, Republikën Arabe të Egjiptit, Mbretërisë Hashemite të Jordanit, Republikën e Letonisë dhe Republikën e Lituanisë.

Pas shqyrtimit ka marrë miratimin edhe Koncept-Dokumenti për Regjistrin e Pronarëve Përfitues. Ky koncept dokument konstaton se sanksionimi i duhur i kriminalitetit bëhet duke sanksionuar jo vetëm subjektin që kryen veprimtari joligjore por edhe pasurinë e tij të fituar nga veprimtaritë joligjore.

Kabineti qeveritar është informuar në mbledhjen e sotme për zbatimin e Planit të Veprimit për zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane (PV ERA II) për periudhën janar – mars 2022. Plani i Veprimit për ERA II përmban 15 prioritete dhe 341 reforma konkrete të ndara në tri shtylla.

Me propozimin e ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, është miratuar vendimi për hartimin e Programit për Reforma Ekonomike, i cili përditësohet çdo vit dhe është pjesë e dialogut Kosovë-BE.

Related posts

Akuzat për korrupsion, arrestohet nënkryetarja e Parlamentit Europian

admin

Plani i Ursula von der Leyen për një bashkim europian të mbrojtjes, reagon Kremlini: BE po bëhet konfrontuese

admin

Mbi 5 milionë euro u shpenzuan për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së, për vetëm 8 muaj

admin