RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

A lejohen bastet në garat me kuaj?

a-lejohen-bastet-ne-garat-me-kuaj?

Pyetja:

A lejohen bastet në garat me kuaj?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Pejgamberin ﷺ.

Mbajtja e garave ndërmjet kuajve është e lejuar, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nuk duhet të ketë çmime për garat përveç në gjuajtje me hark, gara me deve apo gara me kuaj”. [1] Ky hadith tregon se lejohet dhënia e parave si çmim për një garë me kuaj, qoftë nga njëri prej garuesve apo nga të dy, sipas mendimit më të saktë, qoftë nga një palë e tretë, si p.sh. shteti, për shembull. Por kjo nuk përfshin njerëzit që vënë bast se cili nga konkurrentët apo kuajt do të fitojë, sepse kjo është nën titullin e bixhozit, i cili është haram. Nuk ka të bëjë me atë që Islami ka lejuar për garat. Ky bast haram është i përhapur në shumë vende dhe sa shpesh ka çuar në humbje dhe shkapërderdhje të pasurisë. Nëse një numër njerëzish i bashkojnë paratë për qëllime të basteve haram, nuk lejohet të marrë pjesë në të, sepse kjo është nën titullin ndihma në bixhoz, të cilën Allahu e ka ndaluar dhe përmendur krahas pijeve dehëse: “O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.” (Maide: 90)

Shejh Abdul Mexhid Salim ka thënë: … Nga kjo dihet se bastet që janë të njohura në ditët e sotme, qofshin ato baste në gara me kuaj apo ndonjë lloj tjetër bast, hyjnë nën titull bixhozi që është i ndaluar sipas mësimeve islame dhe nuk ka tekste fetare që e lejojnë atë. Përkundrazi, tekstet fetare që kemi cituar tregojnë se është e ndaluar, dhe Ligjvënësi e ka ndaluar vetëm lojën e fatit – që përfshin të gjitha llojet e basteve që njihen në ditët e sotme – për shkak të pasojave të rënda të këqija që shohim çdo ditë. Ajo ka çuar në humbjen e një pasurie të madhe për lojtarët e bixhozit dhe ka copëtuar familjet e mira dhe ka shtyrë shumë kumarxhinj të kryejnë krime të ndryshme, si vjedhje dhe përvetësim, madje në disa raste ka çuar në vetëvrasje. Ai që mendon për atë dhe për gjëra të tjera në të cilat ka çuar bixhozi dhe ende çon, do t’i shtohet besimi dhe bindja se me mëshirën, mirësinë dhe urtësinë e madhe, Allahu ua ndaloi atë robërve të Tij, pasi ua ka ndaluar shumë gjëra për shkak të pasojat e këqija dhe dëmet që vijnë prej tyre.” (Fataua el-Az’har).
U pyetën dijetarët e Komitetit të Përhershëm për Fetva: Ka një numër njerëzish në mesin tonë që blejnë revistën sportive të botuar nga gazeta esh-Sharq al-Awsat, dhe qëllimi pas kësaj është të plotësojnë një kupon për garat me kuaj. , në të cilin emërtojnë kalin që do të fitojë çdo garë. Ata plotësojnë një numër kuponësh nga një sërë revistash, me qëllim që të fitojnë çmimin dhe duke e bërë këtë humbasin disa para. Shpresojmë që ju të mund të nxirrni një fetva në lidhje me këtë, pasi ne kemi nevojë për atë fetva në mënyrë që këta njerëz të mësojnë gjykimin e sheriatit për këtë çështje. Allahu ju bekoftë dhe dobi për muslimanët me diturinë tuaj. Ata u përgjigjën: Të bësh këtë nuk lejohet, sepse është një lloj bast që është haram dhe hyn në titullin e bixhozit. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.” (Maide: 90)  Bazuar në këtë, ajo po konsumon pasurinë e njerëzve në mënyrë të paligjshme.

Shejh ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baz,
Shejh ‘Abdul’Aziz Al esh-Shejh,
Shejh ‘Abdullah ibn Gadjan,
Shejh Salih el-Feuzan,
Shejh Ebu Bekr

Fatava el-Lejneh ed-Daimah (15/224)

islamqa

————————–

[1] Tirmidhiu (1700), en-Nesa’iu (3585), Ebu Davudi (2574) dhe Ibn Maxhe (2878)

Related posts

A i lejohet femrës muslimane të studiojë drejtimin e infermierisë?

admin

Pse është e ndaluar të hamë me dorën e majtë?

admin

A lejohet ta agjërojmë vetëm ditën e xhuma kur i bie të jetë dita e Arafatit?

admin