RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

A përmendet në Kuran fjala e Teuhidit “La ilahe il-Allah Muhamed Resulullah”?

a-permendet-ne-kuran-fjala-e-teuhidit-“la-ilahe-il-allah-muhamed-resulullah”?

Pyetja:

A përmendet në Kuran fjala e Teuhidit “La ilahe il-Allah Muhamed Resulullah”?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari: Çelësi i Islamit është deklarata binjake e besimit (esh-shehadatejn); askush nuk mund të hyjë në fenë e Allahut përveçse nëpërmjet këtyre fjalëve. Ajo që kërkohet prej tij është t’i shqiptojë ato, përveç nëse ai nuk është në gjendje ta bëjë këtë. Ky është simboli më i madh i Islamit dhe besimi i tij nuk mund të jetë i vlefshëm pa të. Këto dy fraza janë të një rëndësie të madhe në Islam dhe asnjë nga muslimanët nuk ka dallime në lidhje me këtë. Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Deklarata binjake e besimit, dëshmia se nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, përbën çelësin e Islamit dhe askush. mund të hyjë në Islam përveçse nëpërmjet këtyre fjalëve. Prandaj, Profeti ﷺ e udhëzoi Muadh ibn Xhebelin (Allahu qoftë i kënaqur me të), kur e dërgoi në Jemen, që gjëja e parë në të cilën i thirri të ishte dëshmia se atje nuk meriton adhurim përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut.” [1]
Së dyti: Fjala e Teuhidit me këtë formulim, “La ilahe il-lAllah Muhamed Resulullah”, me dy frazat së bashku në një vend, përmendet vetëm në Sunetin e Profetit ﷺ, siç është transmetuar nga Ibn Umeri se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Unë jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa ata të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahun, e falin namazin dhe e japin zekatin. Nëse ata e bëjnë këtë, gjaku dhe pasuria e tyre mbrohen prej meje, përveç në rastet e diktuara nga ligji islam, dhe llogaria e tyre do të jetë tek Allahu”. [2] Transmetohet nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profeti ﷺ dërgoi Muadhin (Allahu qoftë i kënaqur me të) në Jemeni dhe tha: “Thirri ata të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut. Nëse e pranojnë këtë, atëherë thuaju se Allahu i ka urdhëruar që të falen pesë namaze çdo ditë dhe natë. Nëse ata e pranojnë këtë, atëherë thuaju atyre se Allahu i ka urdhëruar që t’u merret lëmosha (zekati) nga të pasurit e tyre dhe t’u jepet të varfërve të tyre.” Në lidhje me Kuranin, fjala e Teuhidit përmendet në të, por dy frazat e deklaratës binjake të besimit nuk shfaqen së bashku në një vend në formulimin që është i njohur në mesin e muslimanëve. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër (me meritë) përveç Allahut (La ilahe ila Allah) përmendet në Kuran. Allahu i Lartësuar thotë: “Dije, (O Muhammed) se nuk ka të adhuruar tjetër (me meritë) përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatin tënd, për besimtarët dhe besimtaret.” (Muhamed: 19)
“Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër (me meritë) përveç Tij, po ashtu edhe engjëjt dhe dijetarët – (se Ai është) duke e mbajtur (krijimin) me drejtësi. Nuk ka të adhuruar përveç Tij, të Plotfuqishmit, të Urtit.” (Ali Imran: 18)
Në lidhje me dëshminë se Muhamedi është i Dërguari i Allahut në Kuran, Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj (O Muhamed): “O njerëz, me të vërtetë unë jam i Dërguari i Allahut për të gjithë ju, (prej Atij) të cilit i takon sundimi i qiejve dhe i tokës.Nuk ka të adhuruar tjetër (me meritë) përveç Tij; Ai jep jetë dhe shkakton vdekje.” Pra, besoni Allahun dhe të Dërguarin e Tij, Pejgamberin e pashkolluar, i cili beson Allahun dhe fjalët e Tij dhe ndiqeni atë që të jeni në rrugë të drejtë.” (A’raf: 158)
O ju që ju është dhënë Libri, besoni në atë që Ne e zbritëm (Muhammedit), që vërteton atë që keni me ju…”  (Nisa: 47)
Shejh Abdurrahman es-Sa’di ka thënë: Këtu Allahu i Lartësuar i udhëzon ithtarët e librit, çifutët dhe të krishterët, që të besojnë në të Dërguarin Muhamed ﷺ dhe atë që Allahu i zbriti atij nga Kurani madhështor.” [3] Vendi ku përmendet më qartë është ajeti në të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “Muhamedi është i Dërguari i Allahut.” (Fet’h: 29)
I ngjashëm me këtë është ajeti në të cilin Ai, qoftë i lartësuar, thotë: “Muhamedi nuk është babai i asnjërit prej njerëzve tuaj, por ai është i Dërguari i Allahut dhe i fundit i profetëve. Dhe Allahu është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” (Ahzab: 40) Allahu e di më së miri.

islamqa

———————————–

[1] Shejh Ibn Uthejmini, Mexhmu Fetaua 1/79

[2] Buhariu (25) dhe Muslimi (22)

[3] Tefsir el-Kerim er-Rahman fi Tefsir Kelaam el-Manan f. 181

Related posts

Bereqet i Zotit është kur të duan njerëzit

admin

HUTBE – Obligimet tona ndaj fqinjëve

admin

Cilat janë format më të mira për dhënien dhe kthimin e përshëndetjes së selamit?

rezart morina