RTV AHIRETI
Pytje & Përgjigje

Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe?

kur-hyn-ne-fuqi-ndalesa-per-cethje-te-flokeve-dhe-prerje-te-thonjeve-ne-muajin-dhul-hixhe?

Pyetja:

Kur hyn në fuqi ndalesa për çethje të flokëve dhe prerje të thonjëve në muajin Dhul Hixhe?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Çfarë duhet të shmangni gjatë dhjetë ditëve të para të Dhul Hixhes nëse keni për qëllim të sakrifikoni një kafshë? Nëse fillimi i Dhul-Hixhes është vërtetuar dhe njeriu dëshiron të bëjë kurban, është haram për të që të heqë diçka nga qimet e trupit ose t’i pres thonjtë ose ndonjë pjesë të lëkurës. Nuk i ndalohet të veshë rroba të reja, të vendosë këna ose parfum, të jetë intime me gruan e tij ose të kryejë marrëdhënie me të. Ky vendim vlen vetëm për atë që do të bëjë kurban, e jo për pjesën tjetër të familjes së tij dhe jo për atë që ai e cakton për të therë kurbanin për llogari të tij. Asnjë nga këto gjëra nuk është e ndaluar për gruan ose fëmijët e tij, as për zëvendësin e tij. Nuk bëhet dallim ndërmjet burrave dhe grave lidhur me këtë vendim. Nëse një grua dëshiron të ofrojë një kurban në emër të saj, pavarësisht nëse është e martuar apo jo, atëherë ajo duhet të përmbahet nga heqja e qimeve nga trupi ose prerja e thonjve, për shkak të kuptimit të përgjithshëm të teksteve që thonë se nëse është kështu lejohet. Ky nuk quhet ihram, sepse nuk ka ihram përveçse gjatë ritualeve të haxhit dhe umres, dhe ai që është në ihram vesh rrobat e ihramit dhe përmbahet nga parfumi, marrëdhëniet seksuale dhe gjuetia, por të gjitha këto janë. lejohet për atë që dëshiron të bëjë kurban pasi të fillojë muaji Dhul-Hixhe. Atij nuk i ndalohet të bëjë asgjë përveç prerjes së flokëve, shkurtimit të thonjve apo heqjes së ndonjë gjëje nga lëkura e tij. Ummu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kur të shihni hënën e re të Dhul-Hixhes dhe njëri prej jush dëshiron të bëjë kurban, le të përmbahet nga (heqja e ndonjë gjëje) nga flokët apo thonjtë e tij.” [1] Sipas një versioni tjetër: “Mos le të heqë asgjë nga flokët apo lëkurën e tij.”

Dijetarët e Komisionit të Përhershëm për Fetva thanë: “Ai që dëshiron të bëjë kurban, kur të fillojë muaji Dhul-Hixhe, i është urdhëruar që të mos heqë asgjë nga flokët, thonjtë ose lëkura e tij derisa të bëjë kurban, për shkak të transmetimit të transmetuar nga Umu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut ﷺ tha: “Kur të shihni hënën e re të Dhul Hixhes, dhe njëri prej jush dëshiron të bëjë kurban, le të përmbahet nga (heqja e ndonjë gjëje) nga flokët apo thonjtë e tij.” Sipas një versioni tjetër transmetuar: “Kush ka kurban për të ofruar, kur të fillojë hëna e re e Dhul-Hixhes, le të mos heqë asgjë nga flokët dhe thonjtë e tij derisa të ketë therur kurbanin” [2] – nëse do ta therë vetë kurban apo i ka kërkuar dikujt tjetër që ta therë në emër të tij. Sa i përket atij në emër të të cilit bëhet kurban, kjo nuk është e paraparë në rastin e tij, sepse nuk ka asnjë raport për këtë. Kjo nuk quhet ihram, përkundrazi ihram i referohet atij që hyn në ihram për haxh ose umre ose të dyja bashkë.
Dijetarët e Komisionit të Përhershëm u pyetën: Në hadith thuhet: “Kush dëshiron të bëjë kurban ose të caktojë dikë tjetër që ta therë kurbanin për të, që nga fillimi i muajit Dhul-Hixhe, le të mos heqë asgjë nga flokët, lëkura apo thonjtë e tij derisa të ketë bërë kurban.” A vlen ky ndalim për të gjithë anëtarët e një familjeje, të moshuar dhe të rinj, apo vlen vetëm për të rriturit dhe jo për fëmijët? Ata u përgjigjën: “Ne nuk dimë ndonjë version të hadithit i cili shfaqet siç përmendet në pyetje. Versioni që ne e dimë është transmetuar nga Profeti ﷺ, siç transmetohet nga Ummu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me të), sipas të cilit i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kur të shihni hënën e re të Dhul Hixhes dhe njëri prej jush dëshiron të bëjë kurban, le të përmbahet nga (heqja e ndonjë gjëje) nga flokët ose thonjtë e tij.” Sipas një versioni të transmetuar nga Ebu Davudi – të cilin e kanë transmetuar edhe Muslimi dhe Nesaiu – “Kush ka kurban për të ofruar, kur të fillojë hëna e re e Dhul-Hixhes, le të mos heqë asgjë nga flokët dhe thonjtë e tij derisa të ketë bërë kurban.” Ky hadith tregon se nuk lejohet të heqë asgjë nga flokët apo thonjtë pasi të fillojnë dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes, për atë që dëshiron të bëjë kurban. Raporti i parë përfshin një urdhër për t’u përmbajtur, që në thelb nënkupton se përmbajtja është e detyrueshme dhe ne nuk dimë ndonjë arsye për ta interpretuar ndryshe. Raporti i dytë përfshin ndalimin e heqjes së ndonjë gjëje, që në thelb nënkupton se është haram dhe ne nuk dimë ndonjë arsye për ta interpretuar ndryshe. Kështu është e qartë se ky hadith vlen vetëm për atë që dëshiron të bëjë kurban. Sa i përket atij në emër të të cilit bëhet kurban, qoftë i moshuar apo i ri, nuk i ndalohet të heqë asgjë nga flokët, lëkura apo thonjtë, duke u bazuar në parimin bazë, që është se këto veprime lejohen. Ne nuk dimë asnjë provë për të kundërtën.”
(Fetava el-Lejneh el-Dajme, 11/426, 427) Nëse nuk planifikoni të ofroni udhije, a duhet të shmangni prerjen e thonjve? Asnjë nga këto nuk është haram për atë që nuk ka për qëllim të bëjë kurban për shkak se nuk mundet. Kushdo që heq diçka nga flokët ose thonjtë e tij edhe pse ka në plan të bëjë kurban, nuk ka pse të ofrojë fidje (shpërblim), por duhet të pendohet dhe të kërkojë falje. Ibn Hazmi ka thënë: “Kushdo që dëshiron të bëjë kurban, është e detyrueshme për të, pasi të fillojë muaji Dhul-Hixhe, të mos heqë asgjë nga flokët apo thonjtë e tij derisa të ketë bërë kurban, qoftë me rruajtje, shkurtim apo ndonjë tjetër. mjete të tjera. Kushdo që nuk planifikon të bëjë kurban, nuk është i detyruar t’i përmbahet asaj.” (El-Muhallah, 6/3)
Ibn Kudame ka thënë: “Pasi të vërtetohet kjo, atëherë ai duhet të heqë dorë nga prerja e flokëve apo prerja e thonjve. Nëse ai e bën këtë, ai duhet t’i kërkojë Allahut falje, por ai nuk ka pse të ofrojë ndonjë fidje, sipas konsensusit të dijetarëve, nëse e ka bërë këtë qëllimisht apo nga harresa.” (El-Mughni, 9/346) Pse duhet të shmangni prerjen e thonjve në Dhul Hixhe? Al-Shawkani ka thënë: “Arsyeja e këtij ndalimi është se të gjitha pjesët do të mbesin për t’u shpenguar nga zjarri, ose është thënë se është që ai t’i ngjajë atij që është në ihram. Të dyja pikëpamjet janë transmetuar nga el-Nevevi, por ai ka transmetuar nga shokët e Shafiut se mendimi i dytë është gabim, sepse (personi që dëshiron të bëjë kurban) nuk largohet nga gratë dhe nuk ndalon së veshuri. parfum ose veshja e rrobave të rregullta dhe gjëra të tjera nga të cilat i përmbahet personi në ihram”. (Najl el-Autar, 5/133) Allahu e di më së miri.

islamqa

————————————-

[1] Muslimi, 1977

[2] Ebu Davudi, Muslimi dhe Nesaiu

[3] Fetava el-Lejne el-Dajme, 11/397, 398

[4]

Related posts

A të japim sadaka kur kemi shumë borxhe?

rezart morina

Një gabim në sexhde mund ta prishë të gjithë namazin tënd

admin

A është gjynah të shkundet mbulesa e sofrës së bukës apo e tavolinës nga dritarja natën?

admin